Carl Gustaf Maximilian ( Max ) Adlerstam

Typ av person

Fysisk person

Efternamn

Adlerstam

Förnamn

Carl Gustaf Maximilian ( Max )

Titel

Bankdirektör

Levnad (start)

1849-11-29

Levnad (slut)

1910-12-10

Hem land

Sverige

Hem län

Västerbotten

Hem kommun

Skellefteå

Hem socken

Skellefteå

Hem ort

Skellefteå

Födelse land

Sverige

Födelse ort

Gränna

Anmärkning

CARL GUSTAF MAXIMILIAN (MAX) ADLERSTAM,
bankdirektör, föddes den 28 nov. 1849 på kaptensbostället Jordstorp invid Gränna (numera införlivat med friluftsmuseet på Grännaberget). Föräldrarna voro kapten Linus Adlerstam, sedermera postmästare i Arvika och hans fru Anna Lovisa Svensson. Släkten uppges härstamma från Skottland och adlades i Sverige 1767.
Efter studier vid Gränna Pedagogi och Borås Tekniska skola anställdes Adlerstam år 1867 som bokhållare vid Geijers holms järnverk och konditionerade sedermera vid Stjärnfors och Vägsjöfors bruk. År 1873 blev han bokhållare vid Kohlsva järnverk och kom år 1876 till Norrland som bokhållare och sedermera som kassör vid Olofsfors bruk i Nordmaling. Efter några år där övergick han till trävarubranschen såsom bokförare vid Håknäs sågverk. Och här mötte han sin tillkommande i den unga, vackra Hedvig Lovisa Löfroth, dotter till förvaltaren vid Håknäs N. J. Löfroth och hans maka Maria Lovisa Säfström. Deras bröllop firades den 26 sept. 1886. Samma år anställdes Adlerstam som tjänsteman vid Västerbottens Enskilda Banks huvudkontor i Umeå och befordrades 1888 till kamrer vid kontoret i Skellefteå. Som direktörer vid kontoret hade dittills fungerat framstående medborgare i staden, men efter borgmästare Robert Lindbäcks död 1897 utnämndes Adlerstam till verkställande direktör och blev därmed den första bankutbildade direktören i Skellefteå. Under sin direktörstid arbetade Adlerstam målmedvetet på stärkandet av bankens ställning i Skelleftebygden. Då tillkommo och förbereddes kontoren i Burträsk, Byske och Jörn. Vid bankens ombildning till Bank-AB Stockholm—Övre Norrland övergick Adlerstam till denna och tjänstgjorde till år 1907, då han på grund av sjukdom pensionerades.
Adlerstams arbetsförmåga räckte till även för andra uppdrag. År 1893 anställdes han som syssloman vid härvarande lasarett, vilken befattning han innehade till sin död. Han fungerade även som direktionens sekreterare och som sådan hade han att förbereda arbetena för det blivande sjukhusbygget i Skellefteå.
Hans kunnighet inom trävarubranschen togs också i anspråk vid flera tillfällen. Ytterstfors Trävaru AB, som ägdes av banken, övertogs 1898 av ett konsortium, bestående av consul Egil Unander-Scharin, häradsskrivare I. O. Nyblad, disponent Uno Norman, direktör M. Adlerstam, jägmästare Nils G. Ringstrand och kanslirådet F. E. Bergenholtz. Adlerstam var under många år bolagets revisor. Som sådan fungerade han även ett flertal år vid Skellefteå AB (Clemensnäs). Vid revisionen av Båtskärsnäs' sågverk i Kalix var han grosshandl. Isac Hirschs ombud. Och under sina sista levnadsår tillsattes han av banken som administrator och sedermera som konkursförvaltare vid Lövholmens sågverk i Piteå och genomförde dess försäljning till staten (Slipersfaktoriet).
I det kommunala livet deltog Adlerstam med livligt intresse. Han tillhörde den första uppsättningen stadsfullmäktige, när denna institution infördes 1902. S. å. invaldes han i drätselkammaren. I trädgårdsstyrelsen fungerade han som ordföran de och när stadens belysningsfråga blev aktuell i början av 1900-talet, tog han verksam del i denna. Bankdirektör Adlerstam och 35 andra av stadens invånare överklagade ett tidigare beslut, som avsåg belysning medelst ångkraft, vilket sedermera resulterade i inköpet av Finnforsen, varvid stadens vattenfallspolitik inleddes. I den kommitté, som skulle utreda kraftstationsbygget i Finnforsen, invaldes Adlerstam. I sin kommunalpolitik var Adlerstam tämligen envis och vek inte gärna från sin uppfattning. Men allmänt vitsordades den samvetsgrannhet, redbarhet och punktlighet, varmed han utförde alla honom anförtrodda uppdrag. Av trycket utgav han år 1888 en » Jämförelsetabell, utvisande à pris per kilogram förvandlat till pris per skålpund samt jämförelse mellan kilogram och skålpund».
Glad och skämtsam i vänners lag var han högt uppburen i sällskapslivet. Hans stora hobby var målning och fiske. I Ursviks- och Innerviksfjärdarna, i Bodanträsket och ute vid Storön bedrev han sitt fiskafänge. I staden var Adlerstam ägare av fastigheten n:o 40 vid Storgatan, f. d. Svartlingska gården, på sin tid ett av de vackraste privathusen i staden.
Hans sista levnadsår fördystrades av en långvarig sjukdom, som tidvis tvang honom till overksamhet. Dir. Adlerstam avled den 18 dec. 1910 och ligger begraven på landsförsamlingens nya kyrkogård, där vänner reste en minnesvård över honom.
I sitt äktenskap med Hedvig Lovisa Löfroth, född 8/4 1861, död i Stockholm 4/8 1927, hade Adlerstam fyra barn:
1) Nils Gustaf Linus, född 28/9 1887 i Umeå, död 12/3 1960, tjänsteman vid Bank AB Stockholm-Öfre Norrland i Skellefteå 1905—1907, vid Norrlandsbanken i Stockholm 1907—18, i Sv. Handelsbanken 1918—28. Disponent i Guldvaruhuset i Stockholm sedan 1928 och ordförande i styrelsen för C. G. Hallbergs Guldsmeds AB i Stockholm. Innehade Pro Patr. G. M. och AB Fylgias förtj. S. M., R. V. O. Har av trycket utgivit » Guldsmederna i Sverige», tryckt 1948, 173 sid. Gift 1918 med Brita Teresia Söderholm, född 10/9 1892, död den 28/10 1948. Gravsatt i Skellefteå.
2) Sven Gustaf Hugo, född 22/7 1889 i Skellefteå. Kontorist i Malmö och i Duisburg am Rhein. Död där 26/6 1909.
3) Per Gust. Georg, född 17/7 1890 i Skellefteå. Anställd vid statens järnvägsbyggnader och i vattenfallsstyrelsen. Död i Stockholm 210 1917.
4) Elsa Lovisa, född 10/10 1891 i Skellefteå. Gift med direktören i Casparsson & Schmidt Handels- och Fabriks AB Arvid Wahlin, född 19/3 1876 i Malmö. Makarna bosatta åren 1923—42 i Djursholm, där fru Wahlin varit styrelseledamot i ett flertal föreningar. Åren 1939—42 tillhörde hon Djursholms stadsfullmäktige. Sedan 1944 bosatt i Fresta, där fru Wahlins intresse och duglighet engagerat henne i fosterländska föreningar av skilda
slag. Tillhör även kyrkofullmäktige i Fresta. För sina insatser har fru Wahlin belönats med Luftskyddets förtjänsttecken i guld 1942 och Sveriges Lottakårers Riksförbunds silvermedalj 1945. Tre söner: Sven, född 1913, Gösta, född 1915 och Bertil, född 1917.

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!